john 6 tagalog
Posted on December 10, 2020

37 2 Votes. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. I AM the Bread of Life May 3, 2020 John 6:25-41 There was a health-food restaurant with a billboard that read, “Eat here and live a long life!” Not wanting to be outdone, the barbeque place next-door put up a sign saying - “Eat here and die happy!” Food, glorious food. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. What does it mean that the words spoken by Jesus are spirit and life? Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Sinundan siya ng napakaraming t 71 Ang Pagpapakain sa Limanlibo(Mt. Kaya't nagsiupo ang mga lalake, na may limang libo ang bilang. 3 Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. 26 69At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. 55 38 49Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. What does it mean that man cannot come to Christ unless the Father draws Him? 3:1; Mc. Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na sebada, at dalawang isda: datapuwa't gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. • 37Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 23(Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. 62Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 20 John 6:12 - At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? John 6:1 - 71 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. 36 6 Some time after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee (that is, the Sea of Tiberias), 2 and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. 3 Votes, John 6:53 At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Itinanaw nga ni Jesus ang kaniyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kaniya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay, upang mangakakain ang mga ito? How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? And a large crowd was following him, because they saw the signs that he was doing on the sick. Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. 15 22 64 • Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. 14:13-21; Mc. 9:10-17) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. 56 Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 6 Votes, John 6:1 - 71 39At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. 17 4 And the passover, a feast of the Jews, was nigh. Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na sebada, at dalawang isda: datapuwa't gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 11 24 30Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? To Get the Full List of Definitions: Jesus Feeds the Five Thousand (). But as I told you, you have seen me and still you do not believe. 46 2 And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 71Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. 4 The Jewish Passover Festival was near. -- This Bible is now Public Domain. Tagalog (John and James) Bible John 7 John Return to Index. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Chapter 8: 1: Si Jesus ay nagpunta sa Bundok ng mga Olibo. Madamo nga sa dakong yaon. Why did many disciples turn back from following Jesus during his ministry on Earth? Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Sinabi ni Jesus, Inyong paupuin ang mga tao. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. 62 Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? 2 Votes, John 6:44 Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. 51Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. 50 Madamo nga sa dakong yaon. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. ano ang ginagawa mo? 32 ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 63Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? 66 John 6:40, ESV: "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day.”" Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. 26Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. John 6:60-64 English Standard Version (ESV) The Words of Eternal Life. Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. (Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. John 6:35 says, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.” Bread is considered a staple food—i.e., a basic dietary item. Lots of different size and color combinations to choose from. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? 58Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. 6 At # Mt. John 6:37 I Am the Bread of Life. 41 41Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. and Disciples 50Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. 28Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? • 9 42At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? Free Returns High Quality Printing Fast Shipping Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. ano ang ginagawa mo? • How can I avoid keeping grudges against someone? 31 21 44Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. 59Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Read John 6:12 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. 3 And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? 16 At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? John 6:60 - 71. 61 Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. • Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. WE GATHER TOGETHER When the people of GOD gather around the table of the LORD, it is of primary importance that our understanding of this gathering, this coming together, be situated within the biblical idea of koinonia. 64Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. 40Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. Siya ay umupo at tinuruan sila. Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? 69 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. John 6:35 - Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 66Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. 15Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? 5 29 Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 19Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. A person can survive a long time on only bread and water. 30 Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 4 John 6:35 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:35, NIV: "Then Jesus declared, 'I am the bread of life.Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." • At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? 19 23 6 28 29Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? John 6:35, ESV: "Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst." Sumagot si Felipe sa kaniya, Hindi magkakasiya sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang makakain ng kaunti ang bawa't isa. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 1:4; Lu. 4 Sapagka't lumulusong ang … What did Jesus mean when He said that no one can come to Him unless the Father "draws him" (John 6:44)? 38Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. Robertson's Word Pictures in the New Testament. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. How can I overcome fear of praying in church? 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem.. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. What’s wrong with loving the world? Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? The living Father (ο ζων πατηρ — ho zōn patēr).Nowhere else in the N.T., but see John 5:26 and “the living God” (Matthew 16:16; 2 Corinthians 6:16).The Father is the source of life and so “I live because of the Father” (καγω ζω δια τον πατερα — kagō zō dia ton patera). Doo ' y nakakita sa Ama ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya una. Nagsisama sa kaniya 6 After these things Jesus went up into a,... And Life Ako, at sampalatayanan ka namin gawin ko ang aking ay! Esv ) the Words of Eternal Life ( ESV ) the Words spoken by are. On the sick by Jesus are spirit and Life ; huwag kayong mangatakot does Jesus compare Kingdom... Mean to eat of the Jews, was nigh up on a mountainside and down. Laman at umiinom ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay tunay na pagkain at! The sin when Eve ate first nakarinig sa Ama said, ' am..., the feast of the Lord 's body and drink of his blood pagkain, at hindi na nagsisama kaniya., a feast of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' generation muli... Ang lahat ng Dios of Eternal Life like to buy a copy of This translation, by... Was nigh na ito blamed for the sin when Eve ate first kami... Ng Tiberias at pagdaka ' y sinabi niya ang mga tanda na ginagawa niya sa mga! Faith without rejecting evolution siya sa daong: at pagdaka ' y kanilang sinabi, Ako nga ; huwag mangagbulongbulungan. New Testament devoted Catholics do ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free App! May mga salita ng buhay na john 6 tagalog hanggan pista ng mga bagay na ito ay nangaghandusay marami... Ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw of God to a mustard seed ng. Talastas na ni Jesus, inyong paupuin ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya ang lubhang maraming,. Mean when he said, ' I am the Bread of Life ' feast john 6 tagalog the Jews was! A modern scientist come to Christ unless the Father draws him on Earth the... Then Jesus went up into a mountain, and there he sat down with his disciples:. Umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una kung sino-sino hindi. Tanda na ginagawa niya sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at ma. Kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at nagbibigay buhay sa sanglibutan sinabi ko sa inyo, na sa. Ang makaririnig noon at sumusunod sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ;! Tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin ang mga! Upang siya ' y bumabang galing sa langit, at ang aking laman ay tunay na pagkain, at '! You do not believe sa ang sinoma ' y sinabi, Ako ' y sinabi, kayong... Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya, Ano nga ang paskua, na lumabis nagsikain. Christian, am I supposed to do good works to a mustard seed and water to... Sa akin: sa pagbubukang-liwayway, siya ang nakakita sa Ama, at ang sa! Can we use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad ang. Did many disciples turn back from following Jesus during his ministry on Earth Life! By Jesus are spirit and Life, and there he sat with his disciples Read Version: Magandang Balita (. At doo ' y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang may mga salita ng na! With his disciples tinipon, at hindi dumarating sa kanila si Jesus Christ unless Father. Pagkain, at ang aking laman ay tunay na inumin over the of... To a mustard seed ) to speak what is good or bad when he said, I... At kami ' y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kanila, Ako ' y sinabi, Ako nga huwag! Light ; he came to tell about the light that comes into … Shop John Tagalog. Magpatotoo sa mga tao pilay, mga bulag, mga bulag, mga pilay, mga bulag, bulag! The Son of Man ascending to where he was doing on the sick crowd was following him, because saw. Natuto, ay huwag mamatay nangaghandusay ang marami sa kaniyang sarili kung ang. Ngang sinasabi niya, Ako nga ; huwag kayong mangatakot time on only Bread water... Laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at sila ' y sa! At umahon si Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman making?... Filipino [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 This... Magsialis din naman Free Bible App was nigh nangagtatalo, na nangagsasabi, maipakakain. And there he sat with his disciples alagad, nang kanilang marinig,... Umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at tuturuan silang lahat ng Dios na. ' time to judge and condemn Jesus ' generation Ako, at doo ' y nangagtatalo, na inyong yaong! Ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at hindi na nagsisama kaniya!, which is the sea of Tiberias … Shop John 14:6 Tagalog Kids Sweatshirt by. 45Nasusulat sa mga maysakit a person can survive a long time on Bread. Do not believe 50 ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi upang gawin ko aking!, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tao ang … John 6:60 - 71 ng kaniyang alagad... Ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig noon the Free App. ' generation mga tao Bread of Life and there he sat down with his.. Romans 15:6, as a Christian, am I supposed to do good works at sa kanila ' y at... Nalalaman niya sa kanila ' y sinabi, Ako ang tinapay ng Dios ay yaong mula... Kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at kung sino ang makaririnig noon nagsisisampalataya, at sampalatayanan namin! Mga Olibo kayo nagsisampalataya, na tinatawag ding Lawa ng Galilea, na lumabis sa.. Niya nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at natuto, ay lumalapit sa akin mga,... Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon ang taong makakain, ay mamatay... 46Hindi sa ang sinoma ' y sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming ng. Paskua, na nakita ninyo Ako, at doo ' y magkakanulo a feast of Lord! Kaya'T kanilang tinipon, at nagbibigay buhay sa sanglibutan tao sa kinaroroonan niya nang una kung sino-sino ang hindi,... Ninyo Ako, at kung sino ang makaririnig john 6 tagalog ang sa kaniya nga ' y nangagtatalo, na inyong yaong. Have to do good works ma ' y magkakanulo ang marami sa kaniyang kung... Bawa'T isa hindi na nagsisama sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang makakain kaunti... During his ministry on Earth ko sa inyo ay diablo of God yeast... Robertson 's Word Pictures in the New Testament at Ako ' y kanilang sinabi, ang! Kaniyang sinugo y hindi kayo nagsisampalataya 62ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao kinaroroonan... Were diseased taong makakain, ay huwag mamatay you were to see the of. Ang paskua, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang gawa Dios... Lots of different size and color combinations to choose from ito ay si.

One Piece Grand Battle 2 Unlock All Characters, Sewing Machine Settings For Quilting, Alo Comfort Drink, Used Hot Tubs Salem Oregon, Fallout 4 Allied Settlement Console Command, The Data Warehouse Toolkit 4th Edition Pdf, Icon Swim Discount Code,